QSC PLD4.3

Model: PLD4.3

Giá Liên hệ 028 3834 1500

Đặt hàng

Mô tả

Power QSC - PLD4.3

4 Kênh

Màn hình LCD

Power Specifications

  PLD4.2 PLD4.3 PLD4.5
  Peak  Continuous Peak Continuous Peak Continuous
4 Independent Channels
A, B, C, D

500 W 400 W 900 W 625 W 1200 W 1150 W
 4Ω 700 W 400 W 1400 W 625 W 2000 W 1250 W
 2Ω 625 W  325 W 1200 W 625 W 1600 W 625 W
2 Channel BTL Bridged
A+B or C+D 
Doubles Voltage

1200 W 800 W 2400 W 1250 W 4000 W 2250 W
1500 W 600 W NR* NR* NR* NR*
NR* NR* NR* NR* NR* NR*
2 Channel Parallel
AB or CD 
Doubles Current

500 W 400 W 1300 W 1150 W 1250 W 1150 W
950 W 800 W 2000 W 1250 W 2400 W 2250 W
1200 W 800 W 2500 W 1250 W 4000 W 2100 W
1 Channel 3CH Parallel
ABC 
Triples Current

500 W 400 W 1400 W 1150 W 1400 W 1150 W
950 W 800 W 2400 W 2000 W 2500 W 2400 W
1800 W 1200 W 3500 W 2500 W 4500 W 4100 W
1 Channel Bridged/Parallel
AB+CD 
Doubles Current and Voltage

1600 W 1500 W 3500 W 2500 W 4500 W 4200 W
2500 W 1600 W 5000 W 2500 W 7500 W 4200 W
NR* NR* NR* NR* NR* NR*
1 Channel 4CH Parallel
ABCD 
Quadruples Current

500 W 400 W 1400 W 1150 W 1600 W 1150 W
1000 W 800 W 3000 W 2500 W 3000 W 2300 W
1700 W 1600 W 5000 W 2500 W 5300 W 4200 W

 

Biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập:https://www.qsc.com/live-sound/products/power-amplifiers/pld-series/pld43/

Sản phẩm liên quan

Công suất lớn